Hrdinové inkluze a transformace

HIT – Hrdinové inkluze a transformace                     

Mezinárodní projekt, kterého jsme se účastnili se chýlí ke konci. Po dvou letech pilného snažení a neviditelné práce sklízíme plody o které bychom se s vámi rádi podělili. Cesta hrdiny je metoda propojující svět osobního růstu a divadla. Experimentovali jsme, zkoumali a především diskutovali a psali, abychom mohli předat naše zkušenosti v podobě knihy, která pro vás může být inspirací na poli osobním i profesním, divadelním i seberozvojovým. Knihu si můžete zdarma stáhnout na níže uvedeném odkazu. Užijte si ji!

L+D+H+M
(Lenka, Darina, Hana a Markéta - česká čtveřice podílející se na projektu pod záštitou Spolku divadelních ochotníků Alois Jirásek Úpice)

 

Kniha - Mezi hrdiny a demony

Book - Among heroes and demons

 

15. 10. 2017 – 14. 05. 2019 (19 měsíců)

Lidé, kteří nemohou nebo nedokáží vyjádřit své emoce jsou manipulovatelní. Z dlouhodobého hlediska je potlačování emocí škodlivé psychicky i tělesně. Naše moderní racionalistická kultura takzvané „negativní emoce“, jako je smutek, žal, hněv, bolest nebo strach a úzkost, tabuizuje. Takzvané „pozitivní emoce“, jako je zvědavost, radost, jsou žádoucí. Tabuizovaní a sankciování „negativních emocí“ vede k emocionální trhlině. Častým výsledkem je podřízení se pořádku a autoritě, obviňování, útočení a marginalizování ostatních, což vytváří předpoklady pro generalizaci, předsudky, nenávist, radikalismus, terorismu a násilné jednání. V naší kultuře neexistuje žádný přirozený bezpečný prostor, kde by mohly být tyto „negativní emoce“ vyjádřené a opětovně integrované bezpečným způsobem. V tomto smyslu, je HIT projektem zaměřeným na integraci společensky významných stinných nebo šedých míst a témat. Inkluze a transformace se týká našich vlastních skrytých stránek stejně tak i marginalizovaných lidí ve společnosti. Projekt HIT umožňuje zažít témata našich klientů na vlastní kůži a získat tak komplexnější pohled na naši vlastní identitu. To může sloužit jako základ pro prohlubování, rozšiřování a tříbení vlastního souboru metod při řešení současných společensky skrytých témat (konkurence, strach ze změny atp.). Zároveň tato zkušenost umožňuje pracovat na těchto tématech osobně a implementovat je do vlastní skupiny, vzdělávání a rozvíjení nových schopností, jako je zvládání a řešení konfliktů, odvaha k inovacím – toto umožňuje jejich integraci a následnou inkluzi.

Hlavním cílem projektu „HIT – Hrdinové integrace a transformace“ je rozšiřovat a rozvíjet kompetence pedagogů a dalších osob podílejících se na vzdělávání, podporovat a rozšiřovat sociální inkluzi a posilování postavení marginalizovaných skupin. Projekt je zaměřený na vytvoření online manuálu/příručky s různými metodami pro lidi, kteří pracují či působí v oblasti vzdělávání dospělých, zejména v oblasti neformálního vzdělávání znevýhodněných nebo zranitelných lidí. Tyto metody vycházejí z konceptu Cesty hrdiny od Paula Rebillota a z našich vlastních zkušeností s tímto holistickým procesem. Zároveň však budeme zmíněné metody rozvíjet a přizpůsobovat největším výzvám, kterým v současnosti čelí naše společnost, stejně jako aktuálním potřebám lidí, se kterými pracujeme. V rámci projektu budeme rozvíjet, zkoušet, prakticky aplikovat, vysvětlovat a opisovat metody neformálního vzdělávání, které kombinují a spojují vzdělávání, expresivní (výtvarné, divadelní, hudební, tanečně pohybové), terapeutické a preventivní techniky se záměrem pomoci lidem zorientovat se ve svém životě. Metody se budou vztahovat k 5 krokům procesu Cesty hrdiny. Každá z 5 partnerských organizací se zaměří na jeden krok procesu a pokusí se propojit základní strukturu tohoto kroku se svou vlastní praktickou prací/činností v oblasti neformálního vzdělávání a s metodami/technikami, které používá a toto propojení následně popsat. Naším cílem je integrovat každý krok procesu Cesty hrdiny s našimi metodami, které používáme. Výsledek bude přetavený do samostatné metody/workshopu a do kapitoly v PDF manuálu/příručce pro profesionály působící v oblasti neformálního vzdělávání. Tato příručka bude vycházet z našich osobních zkušeností v kombinaci se společnou prací, přičemž tyto metody budou přizpůsobené konkrétním potřebám dalších vzdělavatelů a vzdělávajících se. Šestá partnerská organizace bude zodpovědná za vedení a facilitování workshopů, supervizi procesu tvorby manuálu/příručky a za napsání úvodní a závěrečné kapitoly.

Kromě naší vlastní vzdělávací činnosti a mezinárodních projektových setkáních se realizují dva krátkodobé společné tréninky odborné přípravy pracovníků, které jsou klíčové pro vytvoření, rozvíjení, realizaci, testování a přizpůsobování konkrétních metod, které budou součástí manuálu/příručky. Kromě toho bude také zrealizovaná multiplikační akce – Konference HIT, na které bude představen zmiňovaný manuál dalším odborníkům a zájemcům.

Výsledkem projektu bude otevřený vzdělávací zdroj – Manual for Heroes of Inclusion and Transformatiou (Manuál pro hrdiny inkluze a transformace), který bude dostupný v online PDF verzi a šířen prostřednictvím internetu, webových stránek partnerských organizací, případně spřátelených stránek v 7 jazycích.

Manuál bude určený vzdělavatelům, trenérům, učitelům, poradcům, terapeutům, sociálním pracovníkům, sociálním, kulturním a uměleckým aktivistům, kteří pracují se znevýhodněnými lidmi nebo s lidmi snažícími se najít, vyjádřit a žít v souladu se svou identitou. Stejně tak i veřejným nebo neveřejným organizacím či institucím působícím v oblasti vzdělávání.

Široká škála partnerů s různými cílovými skupinami v oblasti neformálního vzdělávání umožňuje komplexnější přístup při tvorbě intelektuálního výstupu. Mezinárodní charakter projektu bude mít dalekosáhlý a významný vliv na šíření výsledků projektu na evropské úrovni.

Projektové partnerství tvoří 6 organizací:

Divadlo bez domova (Slovensko, koordinátor) 

www.divadlobezdomova.sk
 

Adventure Life (Rakousko) 

www.adventurelife.eu
 

Spolek divadelních ochotníků Alois Jirásek (Česká republika) 

www.divadloupice.cz
 

Asociación cultural, social, de salud y bienestar ACUNAGUA (Španělsko) 

www.acunagua.wordpress.com
 

Grupa za podrsku mladim LGB osobama IZADI (Srbsko) 

www.podrska.in.rs
 

Reykjavíkur Akademían (Island) 

www.akademia.is
 

Projekt HIT je realizovaný v rámci Klíčové aktivity 2 (Spolupráce v oblasti inovace a výměna osvědčených postupů – Strategické partnerství v oblasti vzdělávání dospělých) programu Erasmus+. 

 

Projekt „HIT – Heroes of Inclusion and Transformation“ s číslem 2017-1-SK01-KA204-035403 je financovaný s podporou Evropské komise. Tento text reprezentuje výlučné názory autorů a Evropská komise ani národní agentury nezodpovídají za jakékoli použití informací v něm obsažených. 

 

HIT – Heroes of Inclusion and Transformation 

15/10/2017 – 14/05/2019 (19 months) 

Human beings who are not free or not able to express emotions, are manipulable. On the long run suppression of emotions is sickening corporeally and psychically. Our modern rationalist culture places the so-called "negative emotions" like grief, anger, pain and anxiety under a taboo. So-called "positive emotions" like curiousness and joy are desired. Tabooing and sanctioning of "negative emotions" lead to an emotional jam. To submit to order and authority and to attack and marginalize others is the outcome very often and thus forms a basis for generalisation, prejudice, hatred, radicalism, terrorism and violent actionism.  In our culture there is no protected space, in which these "negative emotions" can be expressed and reintegrated again in a way, which makes sense.

In this way HIT is a project for the integration of social relevant shadow themes. Inclusion and transformation refer to the shadow sides within ourselves as well as to the shadow (marginalized) people in society. Heroes want to express that people doing this work deserve more appreciation by society.

This project enables to experience the topics of our clients within ourselves, thus having a sharper view on our own identity. This can serve as basis for deepening, expanding and fine-tuning of our own set of methods in dealing with current social shadow topics (competition, fear of change etc.) and allows to work on them and to transform them personally in a group, training and developing new abilities like carrying out conflicts, courage for innovation, thus integrating these and allowing inclusion.

 

The main objective of "HIT - Heroes of Inclusion and Transformation" project is to extend and develop educators' competences, and to promote social inclusion and empowerment. The project is focused on creating an online manual of different methods for people, who work in the field of adult education, especially in non-formal education of those who are disadvantaged or vulnerable. On the one hand, these methods come from Hero's journey process by Paul Rebillot and our own experience with this holistic process, on the other hand they will be developed and adjusted according to the biggest challenges our society is facing today as well as to the current needs of people we work with.

Within the project we will develop, practice, explain and describe methods of non-formal education that bring together educational, expressive (art, drama, music, dance), therapeutical and prevention techniques in order to help people in finding the orientation in their life. These methods will refer to the 5 steps of Hero's journey process. Each of 5 partner organisations will concentrate on one step of the process and try to connect the basic structure of this step with its own practical work in the field of non-formal education and methods/techniques in use, and to describe it. Our goal is to integrate each step of Hero's journey process with own methods already in use. The outcome will be condensed to a stand-alone method/workshop and into a chapter for the PDF manual of methods for professionals in the field of non-formal education, which comes from our personal experience combined with common work, but the methods are free to adapt according to educator´s or learners´ needs. The 6th partner organisation will be responsible for guiding/facilitating the workshops, supervision of the manual-building process as well as for writing the introductory and final chapter. 

 

Besides our own educational work and Transnational project meetings we will implement 2 Short-term joint staff training events (training and workshop) that are crucial in order to reach, develop, implement, test and shape concrete methods for the Manual. We will organise Multiplier Event – HIT Conference where we will present our Manual to other professionals and interested activists. 

 

The result of the project will be an open educational resource – Manual for Heroes of Inclusion and Transformation in an online version (PDF file) disseminated via internet, organisations' websites, social networks, eventually by allied websites in 7 language mutations.

Manual will be addressed to educators, trainers, teachers, counselors, therapists, social workers, social, cultural and artistic activists working with marginalized people or people striving to find, express and live their identity, as well as to NGOs, organisations and institutions active in the field of education etc.

 

Great range of partners with different target groups in the field of non-formal education ensures a more comprehensive approach to creating an Intellectual output. Transnational character of this project will have a far-reaching and significant impact on dissemination of the project outputs at the European level. 

 

The partnership is made up of 6 organisations: 

Divadlo bez domova (Slovakia) 

www.divadlobezdomova.sk
 

Adventure Life (Austria) 

www.adventurelife.eu
 

Spolek divadelních ochotníků Alois Jirásek (Czech Republic) 

www.divadloupice.cz
 

Asociación cultural, social, de salud y bienestar ACUNAGUA (Spain) 

www.acunagua.wordpress.com
 

LGB Youth Support Group "COME OUT" (Serbia) 

www.podrska.in.rs
 

The Reykjavik Academy (Iceland) 

www.akademia.is
 

 

HIT project is implemented under the Key Action 2 (Cooperation for innovation and the exchange of good practices – Strategic Partnerships in the field of adult education) of the Erasmus+ Programme. 

 

The project "HIT – Heroes of Inclusion and Transformation" with reference number 2017-1-SK01-KA204-035403 is implemented with support from the European Commission. This communication reflects the views only of the authors, and the Commission and National Agencies cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.